1. Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk
  2. Intensievere benutting industrieterrein Moerdijk
  3. Inrichting Waterfront Moerdijk
  4. Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek
  5. Inrichting stationsgebied Lage Zwaluwe
  6. Herinrichting bedrijventerrein Klundert
  7. Herontwikkeling Huizersdijk-Zuid Zevenbergen
  8. Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen
  9. 825 extra woningen (diverse locaties)
1
2
3
4
5
6
7
8
SLUITEN X

Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk

'Een duurzame impuls voor economie en werkgelegenheid'

Dankzij strategische ligging is Moerdijk de plaats voor het Logistiek Park Moerdijk. Op het Logistiek Park Moerdijk komen hoofdzakelijk bedrijven groter dan 5 hectare die zich bezig houden met logistieke activiteiten. Er komen met nadruk geen bedrijven uit de hoogste milieucategorieën op het Logistiek Park Moerdijk. De gemeente en provincie richten zich op een duurzaam Logistiek Park. Zowel bij de aanleg als in het gebruik wordt op een inventieve en zuinige manier met energieverbruik omgesprongen. Het Logistiek Park Moerdijk levert zo'n 6000-9000 extra arbeidsplaatsen op.

Meer informatie?
Provincie Noord-Brabant
Projectleider Pleunie Josseaud
Telefoon: 073 - 681 28 12

SLUITEN X

Intensievere benutting industrieterrein Moerdijk

'Het juiste bedrijf op de juiste plaats'

Het grondbeleid van het industrieterrein Moerdijk is geënt op het juiste bedrijf op de juiste plaats en zet bedrijven in zware milieucategorieën of met grote risicocirkels bij elkaar. Dat komt omdat chemische bedrijven moeten voldoen aan strenge(re) wetgeving op het gebied van veiligheid en milieu. Om aan de vraag te voldoen zijn er van Shell gronden aangekocht. Daarom blijven de hectares van het Logistiek Park Moerdijk beperkt tot 150 hectare netto uitgeefbaar..

Meer informatie?
Havenbedrijf Moerdijk
Projectleider: Gert Slager  
Telefoon: 0168 - 38 88 79

SLUITEN X

Inrichting Waterfront Moerdijk

'Wonen en verblijven aan het water'

Bij het dorp Moerdijk ligt een haven, momenteel grotendeels in gebruik voor de beroepsvaart. Het gebied heeft u een weinig aantrekkelijke uitstraling en de aanwezige bedrijven veroorzaken geluids- en verkeershinder. Het plan is om, als onderdeel van de gebiedsontwikkeling Moerdijk MeerMogelijk, het Waterfront te herontwikkelen en sfeervoller te maken. bouw, recreatie en kleinschalige bedrijvigheid gericht op het water zijn daarbij de bouwstenen.

Meer informatie?
Gemeente Moerdijk
Projectleider András Incze
Telefoon: 0168 - 37 35 61

Stand van zaken

Als onderdeel van het gebiedsplan van Moerdijk, zijn in samenspraak met alle betrokkenen in het gebied en een vertegenwoordiging vanuit het dorp, plannen gemaakt voor een herinvulling van het havengebiedje van het dorp. Het doel is om de - van oudsher door bedrijvigheid gebruikte - haven sfeervoller aan te kleden en het gehele gebied recreatief aantrekkelijker te maken.

De plannen met de haven zijn tot een Voorlopig Ontwerp uitgewerkt door de firma Maters & De Koning. Inmiddels heeft de firma Arcadis het stokje overgenomen om te komen tot de volledige engineering van dit ontwerp, zodanig dat het eindproduct voor realisatie is aan te besteden. Dat laatste zal gebeuren, op het moment dat de middelen vrijkomen die gekoppeld zijn aan de komst van het Logistiek Park Moerdijk en de gemeenteraad ermee instemt deze gelden te benutten om het plan Waterfront mee te verwezenlijken.

Separaat onderdeel van het project betreft een haalbaarheidsonderzoek om maatregelen te treffen aan het bestaande dijklichaam dat op dit moment de werelden van dorp en haven fysiek van elkaar scheidt. Hierbij wordt onder andere de mogelijkheid aanschouwd om een vorm van coupure (doorbraak in de dijk) te realiseren, in combinatie met een alternatieve waterkerende voorziening.Documentatie

11 juli 2017: E-mail - Sonderingen Waterfront Moerdijk
23 maart 2017: E-mail - Stand van zaken Waterfront Moerdijk
26 januari 2017: E-mail - Stand van zaken Waterfront Moerdijk
16 november 2016: Verslag overleg belanghebbenden
9 november 2016: E-mail - Overleg belanghebbenden Waterfront Moerdijk 16-11-16
13 juli 2016: Verslag - Overleg belanghebbenden i.r.t. Waterfront Moerdijk
18 mei 2016: Verslag - Overleg belanghebbenden i.r.t. Waterfront Moerdijk
6 mei 2016: E-mail - Stand van zaken Waterfront Moerdijk
11 maart 2016: E-mail - Stavaza waterfront Moerdijk
5 februari 2016: E-mail - Stand van zaken Waterfront Moerdijk
10 november 2015: E-mail - Stand van zaken Waterfront Moerdijk
4 november 2015: E-mail - Verkoopbord Ballast Nedam waterfront
15 oktober 2015: E-mail - Vergroening hekwerk MvO
30 juli 2015: E-mail - Laatste stand van zaken kortetermijnsmaatregelen havengebied Moerdijk
9 juli 2015: E-mail - Update kortetermijnsmaatregelen haven Moerdijk
17 juni 2015: Verslag - Overleg kortetermijnsmaatregelen havengebied Moerdijk
8 juni 2015: E-mail - Stand van zaken kortetermijnsmaatregelen haven Moerdijk
17 april 2015: E-mail - Stand van zaken kortetermijnsmaatregelen haven Moerdijk
10 maart 2015: Verslag - Overleg kortetermijnsmaatregelen havengebied Moerdijk
05 maart 2015: E-mail - Huiswerk kortetermijnsmaatregelen haven Moerdijk
20 januari 2015: Verslag - Overleg kortetermijnsmaatregelen havengebied Moerdijk
09 oktober 2008: Presentatie informatieavond
29 mei 2008: Haalbaarheidsstudie Waterfront Moerdijk

SLUITEN X

Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek

'Stop het sluipverkeer'

De leefbaarheid van de kern Zevenbergschen Hoek staat onder druk door het sluipverkeer A16. De route door het centrum wordt door velen gebruikt om de files op de A16 en A58 te omzeilen. Daarnaast is de veiligheid van de ontsluiting van het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk een aandachtspunt. In het kader van Moerdijk MeerMogelijk wordt impuls in de leefbaarheid beoogd: minder overlast door auto's en vrachtverkeer en meer veiligheid voor fietsers en voetgangers.

Meer informatie?
Gemeente Moerdijk
Projectleider Huub Sens-Husson
Telefoon: 0168 - 37 34 40

Project afgerond

Op 8 mei 2019 is de heringerichte Hoofdstraat - Driehoefijzersstraat in Zevenbergschen Hoek officieel geopend. Dat markeert tevens het einde van het project Leefbaarheidsimpuls Zevenbergschen Hoek.

Door de herinrichting van de Gelderseweg, De Vlijt en de Hoofdstraat - Driehoefijzersstraat is het sluipverkeer door de kern verminderd en vindt de ontsluiting van de bedrijvigheid aan de Bloemendaalse Zeedijk veiliger plaats.

Echter is het sluipverkeer niet weg. En het gedrag van automobilisten laat te wensen over. Te hoge snelheid, asociaal rijgedrag. Vanuit de reguliere (verkeers)werkzaamheden worden er aanvullende maatregelen genomen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handhaving.

 

SLUITEN X

Inrichting stationsgebied Lage Zwaluwe

'Regionaal transferium als strategisch knooppunt voor verkeer en bedrijvigheid'

Het huidige station van Lage-Zwaluwe maakt een verlaten indruk. De belangrijkste kansen voor het gebied komen voort uit de strategische ligging aan de A16 en het spoor, en de relatie met het aan te leggen Logistiek Park Moerdijk en het havengebied. Als eerste als transferium (een op- en overstapplaats tussen auto, trein en bus) dat enerzijds aansluit op het Logistiek Park Moerdijk, het havengebied en de rest van de gemeente en dat anderzijds een strategische knooppunt vormt voor personenvervoer naar de Randstad, Breda en over de grens. Daarnaast wordt er een duidelijke verbinding gelegd met het Logistiek Park Moerdijk door logistieke supportdiensten een plek te bieden. Een derde mogelijke functie voor het stationsgebied is hoogwaardige bedrijvigheid.

Meer informatie?
Gemeente Moerdijk
Projectleider Huub Sens-Husson
Telefoon: 0168 - 37 34 40


Stand van zaken

De ontwikkeling van stationsgebied Lage Zwaluwe wordt onderzocht op haalbaarheid. Het onderzoek bestaat uit drie hoofdonderwerpen, namelijk de ruimtelijke, financiële en de maatschappelijke haalbaarheid.

Mei 2017
Het college heeft op 2 mei 2017 ingestemd met de ruimtelijke haalbaarheid van het project, door middel van het instemmen met de haalbaarheidsstudie voor dit onderdeel. Dit besluit vormt de basis van de verdere studie naar de maatschappelijke & financiële haalbaarheid. De financiële haalbaarheid is onder andere afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden met de grondeigenaren in het plangebied. En ook de omgeving wordt betrokken bij de studie naar de haalbaarheid.

Augustus 2018
Door de mogelijke komst van 2 windmolens in het projectgebied dient de ruimtelijke haalbaarheidsstudie opnieuw bekeken te worden, het ontwerp behoeft aanpassing. De 2 windmolens zijn het gevolg van de provinciale plannen om langs de Rijksweg A16 meerdere molens te plaatsen. Deze plannen voor windmolens zijn overigens nog niet definitief. Nadere info over de windmolens treft u hier: https://www.moerdijk.nl/Windenergie-A16  

Zodra er tussen Rijk, provincie, gemeente en grondeigenaren overeenstemming is over het (aangepaste) ontwerp zal er vervolg worden gegeven aan de haalbaarheidsstudie voor de aspecten financiële haalbaarheid en maatschappelijke haalbaarheid.

 

Documentatie

24 april 2017: Gebiedsvisie Stationsgebied Lage Zwaluwe 

SLUITEN X

Herinrichting bedrijventerrein Klundert

'Rustiger en veiliger'

Het transportbedrijf Leijten is uitgekocht door de gemeente en gaat weg uit de kern Klundert. Voor de bewoners betekent dit rustiger en veiliger wonen in Klundert. De locatie wordt herontwikkeld en er wordt gezocht naar gepaste functies bijvoorbeeld in de vorm van woon-werkkavels.

Meer informatie?
Gemeente Moerdijk
Projectleider Huub Sens-Husson
Telefoon: 0168 - 37 34 40


Stand van zaken


De locatie aan de Schansweg is in 2011 door de gemeente verworven. Het transportbedrijf is verhuisd naar een andere locatie. Het terrein wordt momenteel gebruikt voor stalling van carnavalswagens en stalling van diverse gemeentelijke materialen. De herontwikkeling is in voorbereiding, waarbij gedacht wordt aan een mogelijke mix van wonen en bedrijvigheid. Onderdeel van deze voorbereiding is het gesprek met de buurt. Zodra meer informatie en planning hierover bekend is, wordt deze website bijgewerkt.
SLUITEN X

Herontwikkeling Huizersdijk-Zuid Zevenbergen

'Verkeersveiligheid voorop'

Het opnieuw inrichten van het bedrijventerrein Huizersdijk Zevenbergen leidt tot een veiligere verkeerssituatie voor met name schoolgaande jeugd en biedt kansen voor wonen en recreëren aan het water.

Meer informatie?
Gemeente Moerdijk
Projectleider Huub Sens-Husson
Telefoon: 0168 - 37 34 40


Stand van zaken

Met transportbedrijf Mulders is overeenstemming bereikt over de uitplaatsing van het bedrijf. Uiterlijk 1 december 2018 wordt het terrein aan de gemeente geleverd. De kansen voor wonen en recreëren worden momenteel onderzocht, zodat de herontwikkeling na oplevering voortvarend opgepakt kan worden. Doel is om de herontwikkeling voor 2025 te realiseren.
SLUITEN X

Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen

'Rust, ruimte en recreatie voor Zevenbergen'

Het centrum van Zevenbergen ondergaat een metamorfose dankzij de keus van de raad voor het scenario frisse wind in het masterplan voor Zevenbergen. Moerdijk MeerMogelijk haakt aan op de ingeslagen weg van het aantrekkelijker maken van de kern Zevenbergen. Het moet er beter recreëren, wonen en werken zijn. De verplaatsing van Caldic draagt daar natuurlijk stevig aan bij, maar ook de noordelijke randweg, de omlegging van de provinciale weg N285, gaat veel hinder in de vorm van doorgaand verkeer afvangen. Het vrijkomende terrein binnen de nieuwe Noordrand kan ruimte bieden voor onder meer recreatie, wonen en bedrijvigheid.

Meer informatie?
Provincie Noord-Brabant
Contactpersoon: Wim Schot
Telefoon: 073 - 681 28 12

Gemeente Moerdijk
Contactpersoon: Corina Segeren
Telefoon: 0168 - 37 31 37


Stand van zaken

De ontwikkeling van de noordzijde van Zevenbergen maakt deel uit van de groeiambitie van de gemeente Moerdijk. In de gemeente wordt groei van grootschalige bedrijvigheid afgestemd met verbetering van de leefbaarheid en ruimtelijke kwaliteit. De Noordelijke Randweg Zevenbergen is een belangrijke schakel in het geheel.

De Noordelijke Randweg Zevenbergen
De randweg wordt een 80-km weg en loopt met een boog om het noordelijke gedeelte van Zevenbergen heen. Er komen in totaal drie rotondes; de westelijke rotonde sluit de randweg aan op de provinciale weg N285, de middelste rotonde maakt ontsluiting mogelijk voor het te ontwikkelen gebied Zevenbergen Noord. En de bestaande oostelijke rotonde verbindt de randweg met de provinciale weg N285 en de Oostrand (N389). Het tracé voorziet in een brug over de Roode Vaart, met een doorvaarhoogte van 7,20m om de scheepvaart op de Roode Vaart en het verkeer op de Koekoeksedijk en Schansdijk te faciliteren. Voor de kruising met de Achterdijk is een halfverdiepte onderdoorgang voorzien. Over de spoorlijn Lage Zwaluwe - Roosendaal komt een viaduct. Op deze interactieve kaart is goed te zien hoe de Noordelijke Randweg wordt ingepast in de omgeving.

Bestemmingsplan
Om de Noordelijke Randweg Zevenbergen aan te kunnen leggen, is het tracé van de weg vastgelegd in een nieuw bestemmingsplan. Dit bestemmingsplan is op 24 april 2019 onherroepelijk geworden.

Samenwerking
De provincie en de gemeente Moerdijk werken samen om de randweg te realiseren. Aanleg kan pas geschieden als grondverwerving rond is.

Planning op hoofdlijnen 

Wanneer  Wat 
2017/2018 Bestemmingsplanprocedure (inclusief bezwaar en beroep)
24 april 2019 Bestemmingsplan onherroepelijk verklaard.
2019/2021 Vastgoed- en grondverwerving en voorbereiding uitvoering
2022/2023 UitvoeringDocumentatie

22 november 2017: Bestemmingsplan Noordelijke Randweg
22 november 2017: Bestemmingsplan Noordelijke Randweg - Bijlagenbundel
22 november 2017: Toetsingsadvies over het milieueffectrapport
21 februari 2017: Video Noordelijke randweg
10 februari 2017: Digitale kaart met tracé Noordelijke randweg 
1 februari 2017: Ontwerpbestemmingsplan Noordelijke randweg Zevenbergen
1 februari 2017: Ontwerpbestemmingsplan Noordelijke randweg Zevenbergen - Bijlagenbundel
1 februari 2017: MER Noordelijke randweg Zevenbergen
7 juni 2016: Voorontwerp bestemmingsplan Noordelijke randweg Zevenbergen
7 juni 2016: Voorontwerp bestemmingsplan Noordelijke randweg Zevenbergen - Bijlagenbundel
25 april 2013: Kadernotitie Reikwijdte & Detailniveau MER Noordelijke randweg Zevenbergen
15 februari 2013: Advies Commissie m.e.r. Noordelijke randweg Zevenbergen
28 november 2012: Notitie Reikwijdte en Detailniveau Noordelijke Randweg Zevenbergen
31 mei 2011: Plan van aanpak Noordelijke randweg Zevenbergen
24 november 2008: Intentieverklaring Noordrand Zevenbergen
24 november 2008: Presentatie intentieverklaring Noordrand Zevenbergen
15 mei 2008: Visiedocument noordkant Zevenbergen

 

 

SLUITEN X

825 extra woningen (diverse locaties)

'Moerdijk meer mensen'

De negen plannen samen trekken nieuwe inwoners aan. Daarvoor moet voldoende huisvesting beschikbaar zijn. Daarom worden er verspreid over de gehele gemeente in alle kernen en in alle prijssegmenten 825 extra woningen gebouwd. Hierdoor komen wonen en werken in balans en is het voorzieningenniveau gewaarborgd.

Meer informatie?
Gemeente Moerdijk
Projectleider Huub Sens-Husson
Telefoon: 0168 - 37 34 40