12 augustus 2014

Maatregelen verkeersprobleem Zevenbergschen Hoek liggen klaar


De oplossingen om de verkeersproblematiek in de kern Zevenbergschen Hoek aan te pakken liggen klaar. Het afgelopen jaar heeft de gemeente samen met een drietal bewonersgroepen aanpassingen aan 3 routes uitgewerkt in een ontwerp. Dat leidt tot een pakket van maatregelen van in totaal zo'n € 2,8 miljoen om de verkeersproblemen te minimaliseren. B en W van Moerdijk heeft deze week ingestemd met het maatregelenpakket en legt dit aan de gemeenteraad voor.

Verkeersstudie
De inwoners van Zevenbergschen Hoek ondervinden al jaren overlast van sluipverkeer en vrachtwagens in hun dorp. In een verkeersstudie uit 2012 bleek al in grote lijnen hoe de overlast het beste aangepakt kon worden. Die grote lijnen zijn nu samen met bewoners, de dorpsraad, de ZLTO en andere belanghebbenden concreet uitgewerkt in drie ontwerpen. Eén ontwerp voor de aanpassingen aan de Hoge Zeedijk-Gelderseweg; een ontwerp voor de aanpassingen aan De Vlijt-Bloemendaalse Zeedijk en een ontwerp voor de herinrichting van de centrumroute (langs de Driehoefijzersstraat-Hoofdstraat). De aanpassingen zijn erop gericht om doorgaand verkeer om het dorp heen te leiden via de Gelderseweg en de centrumroute minder aantrekkelijk te maken voor doorgaand verkeer. Daarnaast wordt de ontsluiting van het bedrijventerrein aan de Bloemendaalse Zeedijk via De Vlijt veiliger en beter gemaakt. De drie ontwerpen legt het college nu voor aan de gemeenteraad. Wethouder Jaap Kamp, verantwoordelijk voor onder meer de openbare ruimte in de gemeente Moerdijk: "Ik ben blij met de grote betrokkenheid die deelnemers aan het ontwerpproces hebben getoond. Het was niet altijd een even gemakkelijk proces, want je hebt met veel verschillende - soms strijdige - belangen rekening te houden. Toch ben ik ervan overtuigd dat we met z'n allen tot goede en doelmatige oplossingen zijn gekomen."

Maatregelen verkeersprobleem Zevenbergschen Hoek Route 1 Hoge Zeedijk-Gelderseweg
Om het sluipverkeer door de kern te kunnen minimaliseren, is een goed alternatief nodig om de kern heen. De route Hoge Zeedijk-Gelderseweg kan daarvoor beter geschikt worden gemaakt. Het college stelt voor om van deze route een voorrangsweg te maken en de bocht aan de noordzijde aan te passen, zodat het doorgaand verkeer makkelijker gebruik zal maken van deze route. De uitdaging daarbij is om de route niet zo aantrekkelijk te maken dat deze een alternatief wordt voor het verkeer op de A16. Om ook fietsers veilig langs de Gelderseweg te kunnen laten rijden wordt er langs de hele route (vanaf rotonde Hoge Zeedijk-Driehoefijzersstraat tot de Lapdijk) aan beide zijden een zogenaamde fietssuggestiestrook aangebracht.

Route 2 De Vlijt-Bloemendaalse Zeedijk
Op de Vlijt is het de bedoeling om gemotoriseerd verkeer en langzaam verkeer te scheiden door een haag. De verkeersveiligheid neemt hierdoor flink toe. Deze aanpassing vindt plaats binnen de huidige profielbreedte (het gedeelte tussen de twee bestaande watergangen). Er komt een apart voetpad en een apart fietspad. De rijbaan voor gemotoriseerd verkeer wordt licht verbreed, de bestaande drempels worden verwijderd en de bocht op de kruising De Vlijt-Bloemendaalse Zeedijk wordt verruimd. Met dit pakket aan maatregelen wordt bereikt dat de geluids- en trillingshinder van vrachtwagens sterk wordt verminderd. Door de aanpassing van de bocht en het kruispunt bij de aansluiting op de Bloemendaalse Zeedijk ontstaat een veiligere oversteek tussen de wijk de Eilanden, waar ook de speeltuin ligt en de wijk waar basisschool de Zevensprong ligt. Ook worden er 15 nieuwe parkeerplaatsen aangelegd bij de speeltuin.

Route 3 Driehoefijzersstraat-Hoofdstraat
De route door het centrum van Zevenbergschen Hoek krijgt een volledig nieuwe inrichting vanaf de rotonde bij de Driehoefijzersstraat tot aan het bebouwde kombord aan de noordzijde van de Hoofdstraat. De route krijgt meer het karakter van een dorpsweg. Door de rotonde bij de Driehoefijzersstraat aan te passen (plateau) wordt het doorgaand verkeer richting de Hoge Zeedijk en dus om de kern heen geleid. De centrumroute krijgt een smallere rijbaan, de inrichting wordt aangepast op een snelheid van 30 km/uur. Door asverspringingen wordt de snelheid geremd. Het nieuwe profiel geeft meer ruimte voor het voetgangersgebied en voor groen in de openbare ruimte (bomen). De rotonde in het centrum bij café de Zwaan blijft bestaan, maar sluit qua vormgeving beter aan bij het dorpse karakter van het nieuwe profiel. Door de nieuwe inrichting wordt de route minder aantrekkelijk voor doorgaand verkeer en aantrekkelijker voor fietsers en voetgangers. De huidige overlast vanwege geluid en trillingen neemt substantieel af.

Planning en proces
De gemeenteraad neemt naar verwachting op 25 september een besluit over het maatregelenpakket. Daarna worden de drie ontwerpen uitgewerkt tot een bestek en in 2015 aanbesteed. Eind 2015 wordt dan begonnen met de realisatie. De kosten voor de aanpassingen aan de drie routes bedragen in totaal zo'n € 2,8 miljoen. Wethouder Kamp is blij dat er nu eindelijk een integraal maatregelenpakket ligt om de verkeersproblematiek in Zevenbergschen Hoek het hoofd te bieden: "We investeren nu flink in de leefbaarheid in het dorp. Met deze maatregelen wordt het een stuk rustiger en veiliger in het dorp en moeten de verkeersproblemen die het dorp al jaren teisteren, op termijn tot het verleden behoren."1 2 3 4 5 6 7 8